Меню Закрыть

Темы дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций

Темы магистерской диссертации
Казахский языкРусскоеАнглийский
1

Әртүрлі жарма қосылған дәмтағам консервілерінің технологиясын жасау

Разработка технологии закусочных консервов с добавлением различных круп

Development of canned food technology with the addition of various cereals

2

Субөнімдерден дайындалатын «Әсіп» ұлттық тағамының құндылығын өсімдік тектес шикізаттармен байыту

Обогащение национального продукта из субпродуктов «Әсіп» с использованием растительного сырья для повышение пищевой ценности

 

The enrichment of the national product from by_products with the use of plant materials to increase the nutritional value

3

Балалар тамақтануына арналған ет өнімдерінің технологиясын жетілдіру

Совершенствование технологии мясных продуктов для детского питания

Improving the technology of meat products for baby food

4

Ешкі сүті негізіндегі қазақ ұлттық сусынының технологиясын жетілдіру

Совершенствование технологии казахского национального напитка из козьего молока

Perfection of the technology of the Kazakh national drink from goat’s milk

5

Өсімдік тектес қоспаларды қолданып ет жартылай фабрикаттарын зерттеу және жасау

Исследование и разработка  мясных  полуфабрикатов с растительными добавками

Research and development of meat semi-finished products with herbal supplements

6

Қой еті кесінділерінен біріктірілген ұлттық тағамдар технологиясын жасау

Разработка технология реструктурированных национальных мясных продуктов

Development of technology of restructured national meat products

7

Пісірілген шұжықтардың сапасына өсімдік текті шикізаттың әсерін зерттеу

Исследования влияния растительного сырья на качество вареных колбас

Research of the influence of plant raw materials on the quality of cooked sausages

8

Балалар тамақтанунына арналған сүт қышқылды сусындар технологиясын жетілдіру

Совершенствование технологии кисломолочных напитков для детского питания

Perfection of technology of sour-milk drinks for baby food

9

Өңделген дәнді дақылдарды қолданып жылқы етінен функционалды жартылай фабрикаттар технологиясын жасау

Разработка технологии функциональных мясных полуфабрикатов из конины с использованием продуктов переработки зерна

Development of technology for functional meat semi-finished products from horse meat using the products of grain processing

10

Сиыр етінен жасалған ұлттық тағамдар технологиясын

Разработка технологии национальных мясных продуктов из говядины

Development of technology of national meat products from beef

11

Ұлттық сүт өнімдерінің қауіпсіздігі мен сақтау процесстерін зерттеу

Исследование процессов хранения и безопасности национальных молочных продуктов

Research into the storage and safety of national dairy products

12

Ет жартылай фабрикаттарының Халал технологиясын жасау

Разработка Халал технологии мясных полуфабрикатов

Development of Halal technology of meat semi-finished products

13

Ешкі етінен біріктірілген өнімдер технологиясын жасау

Разработка технологии реструктурированных мясных продуктов из козлятины

Development of technology for restructured meat products from goat

14

Қой ұшасын қазақша бөлшектеу технологиясын жетілдіру

Совершенствование  технологии разделки туши баранины по-казахски

Improving the technology of cutting lamb carcass in Kazakh

15

Дәстүрлі емес ет шикізатынан ет консервілерінің технологиясын жасау

Разработка технологии мясных консервов из нетрадиционного мясного сырья

Development of technology of canned meat from non-traditional meat raw materials

16

Пісірілген шұжықтардың функционалдық-технологиялық қасиеттеріне тағамдық қоспалардың әсерін зерттеу

Исследование влияния пищевых добавок на функционально-технологические свойства вареных колбас

Investigation of the effect of food additives on the functional and technological properties of cooked sausages

17

Сүт өнімдерінің сапа, қауіпсіздік, сақтау талаптарын зерттеу

Исследования критериев качества, безопасносни и хранимоспособности молочных продуктов

Research on quality criteria, safety and storage capacity of dairy products

18

Еттің пісіп жетілуіне уқалау үдерісінің әсерін зерттеу

Исследование влияние процессов массирования на созревание мяса

Investigation of the influence of massaging on meat ripening

19

Балық және ет шикізаты негізіндегі фарштың функционалдық-технологиялық байланысын зерттеу

Изучение взаимосвязи функционально-технологических свойств фаршей на основе рыбного и мясного сырья

Study of the interrelation between the functional and technological properties of minced meat based on fish and meat raw materials

20

Жұмсақ сырлардың жетілу және ұю үдерістерін зерттеу

Исследование процессов свертывания и созревания мягких сыров

Study of the processes of coagulation and maturation of soft cheeses

21

Сүт шикізатын өңдеудің балама әдістерін зерттеу

Исследование альтернативных методов обработки молочного сырья

Research of alternative methods of processing of dairy raw materials

22

Екінші реттік сүт шикізаты негізінде геродиеталық тамақтануға арналған сүт өнімдерін жасау

Разработка молочного продукта для геродиетического питания га основе вторичного молочного сырья

Development of a dairy product for gerodietic nutrition based on secondary dairy raw materials

23

Балық фаршынан жасалатын комбинирленген жүйелердің технологиялық қасиеттеріне әр түрлі қоспалардың әсерін зерттеу

Изучение влияния различных добавок на технологические свойства комбинированных систем из рыбного фарша.

The study of the effect of various additives on the technological properties of combined systems from fish mince.

24

Сүт қышқылды сусындарды ферментация және ашу үдерістерін зерттеу

Исследование процессов ферментации и скашивания кисломолочных напитков

Research of processes of fermentation and mowing of sour-milk drinks

Темы докторских диссертаций

Темы докторской диссертации каз., русс., англ.
1

Балық шикізаты негізіндегі функционалды тағам өнімдерін өндіру технологиясын жасау

Разработка технологии производства функциональных пищевых продуктов на основе рыбного сырья

Development of technology for the production of functional food products based on fish raw materials

2

Биологиялық құндылығы жоғары деликатесті ет өнімдерінің технологиясын жасау

Разработка технологии деликатесных мясных продуктов повышенной биологической ценности

Development of technology of delicacy meat products with increased biological value

3

Түйе еті негізіндегі геродиеталық өнімдер технологиясын жасау

Разработка технологии геродиетических продуктов на основе мяса верблюжатины

Development of technology of gerodietic products based on camel meat

4

Ешкі сүті негізіндегі қазақ ұлттық сусындар технологиясын зерттеу және жасау

Исследование и разработка технологии казахских национальных напитков на  основе козьего молока

Research and development of technology of Kazakh national drinks based on goat milk

5

Геродиеталық тамақтануға арналған сүт қышқылды өнімдер технологиясын жасау

Разработка технологии кисломолочных продуктов для геродиетического питания

Development of technology for sour-milk products of gerodietic nutrition

6

Өсімдік қоспаларын қолданып түйе етінен пісірілген шұжық технологиясын жасау

Разработка технологии вареных колбас из верблюжатины с применением растительных добавок

Development of technology of boiled sausages from camel meat with application of vegetative additives